Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz; Kar Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti (“Kar Kimya” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. Yasa koyucu tarafından, KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve aynı kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi doğrultusunda; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve ne maksatla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının şekli, yöntemi ve hukuki dayanağı ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak maksadıyla işbu Aydınlatma Metnini ilginize arz ederiz.

Tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin gizli ve güvenli bir biçimde korunması Kar Kimya için önemli bir husustur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişime karşı veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesi riskine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari tüm güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu tedbirler gerçekleşmesi muhtemel risklere uygun bir seviyede sağlanmaktadır. Kar Kimya’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kar Kimya bu durumu derhal ve hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

 
1) Veri Sorumlusu:

Veri Sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 266725 sicil numarası ile kayıtlı şirket merkezi Cevizli Mah. Gönül Sok. No:20A Maltepe 34846 İstanbul adresinde mukim Kar Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti’dir.

 
2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve/veya açık rızanıza istinaden, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere ve ilgili mevzuatta aranan zorunluluklara uygun biçimde işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz; 

 • Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerden Müşterilerimizi daha iyi faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,
 • Müşterilerimizin kayıtlarının oluşturulması ve bunların yönetimi,
 • Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Müşterilerimize önerilmesi,
 • Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek muhtemel değişiklikler hakkında müşterilerimize bilgilendirme yapılması,
 • Şirketimizin iş ilişkisi içinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Müşteri memnuniyet anketleri, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi,
 • Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 • Yarışma, ödül çekilişleri, benzeri promosyonlar ve sadakat programlarına katılım sağlanması ve bu aktivitelerin yönetilmesi,
 • Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,
 • Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi,
 • Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini, 
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması
gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3) Kişisel Verilerinizin hangi maksat doğrultusunda ve kimlere aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi maksadıyla, kanunda belirlenen gizlilik ve güvenlik esasları ışığında ve etkili ve yeterli önlemler alınmak koşulu ile; Kar Kimya ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, sigorta şirketleriyle, yurt içi ve dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlarla, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, hukuk birimleri, vergi danışmanları ve buna benzer danışmanlık firmaları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında paylaşılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kar Kimya tarafından; Kar Kimya’ya doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon veya e-posta yazışmaları, iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, Kar Kimya’nın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan, EGM, Risk Merkezi gibi resmi kurumlardan ve bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile üçüncü kişilerden, Kanuna uygun olmak kaydıyla Şirket Genel Müdürlüğü, yetkili satıcılarımız, yetkili servislerimiz, çağrı merkezi, Kar Kimya ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, web sitemizi ziyaretiniz, mobil uygulamalar, ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve Kar Kimya’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları ışığında mevzubahis Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi maksadıyla işlenmektedir.

5) KVKK Kapsamında Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir; kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep edebilir ve kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz. Bunun dışında, yurt içi veya dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme hakkınız mevcuttur.  Kişisel verileriniz kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olsa dahi, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız mevcuttur. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir hususun vuku bulması halinde; bu sonuca itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple herhangi bir zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkınız da mevcuttur.

Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresimize mobil imzalı veya e-imzalı olarak gönderebilir veya şirket adresimize, kimliğinizi belgelemek koşulu ile gönderebilirsiniz.

Kar Kimya, gönderdiğiniz talepleri en geç otuz(30) gün içinde bilabedel sonuçlandıracaktır. Taleplerin Kar Kimya tarafından sonuçlandırılması sürecinde ek bir maliyet ortaya çıkması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler şirketimizce talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği durumlarda, rızanızı geri almanız ve/veya vazgeçmeniz durumunda işleme gerekliliği olan kampanya ve programlardan çıkarılacağınızı ve işbu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz. Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın ilgili hükümlerine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kar Kimya, işbu Aydınlatma Metni’nde dilediği zaman, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin www.karkimya.com.tr adresinde yayınlanmasıyla beraber derhal geçerlilik kazanır. 

KVKK ile ilgili tüm taleplerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.